CRS

Pravila za brodice i jahte

 • "Pomorskim zakonikom" (N.N. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019) i "Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. xx/2020) propisani su tehnički zahtjevi u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice, čamca i jahte za plovidbu u svezi sa:

  1. Sigurnošću ljudskih života, brodice ili jahte i imovine.
  2. Sprečavanjem onečišćenja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem.
  3. Zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa.
  4. Zaštitom na radu, smještajem posade i putnika.
  5. Sprečavanjem onečišćenja zraka.
  6. Uvjetima za prijevoz putnika.
  7.Sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

 • Pravila se primjenjuju na:

  1. Rekreacijska plovila (plovila za sport i razonodu) za osobne potrebe (brodice i jahte).
  2. Rekreacijska plovila za gospodarske namjene (brodice i jahte u svrhu iznajmljivanja).
  3. Brodice za gospodarske namjene (brodice namijenjene za prijevoz do 12 putnika, brodice namijenjene za prijevoz tereta, radne brodice).
  4. Javne brodice.

 • Pravila se sastoje od četiri priloga, i to:

  1. Prilog I. - OPĆENITO
  2. Prilog II. - NADZOR / OCJENA SUKLADNOSTI TIJEKOM GRADNJE BRODICA I JAHTI
  , kojim se propisuju:
  a) temeljni tehnički zahtjevi;
  b) postupci ocjene sukladnosti projekta i gradnje plovila;
  c) certifikacija rekreacijskih plovila prema Direktivi;
  d) tehnički zahtjevi za statutarnu certifikaciju jahti koje viju zastavu Republike Hrvatske;
  e) tehnički zahtjevi za statutarnu certifikaciju brodica koje viju zastavu Republike Hrvatske.
  3. Prilog II. - PREGLEDI JAHTI, kojim se propisuju tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu jahti.
  4. Prilog IV. - PREGLEDI BRODICA, kojim se propisuju:
  a) tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica
  b) zahtjevi prilikom gradnje brodica za osobne potrebe.

 • Pravila uključuju odredbe Direktive 2013/53/EU koje se odnose na:

  1. Zahtjeve za projektiranje i izgradnju proizvoda (plovila) i sastavnih dijelova plovila.
  2. Postupke ocjene sukladnosti.
  3. Postupak certifikacije (provedbu odobrenog postupka ocjene sukladnosti i izdavanje potvrde o gradnji).
  4. Postupak ocjenjivanja sukladnosti nakon izgradnje.

 • Direktiva 2013/53/EU primjenjuje se od 18. siječnja 2017. godine na sve nove proizvode (plovila), a za koja do tada nije bio proveden postupak ocjene sukladnosti.
 • Stupanjem na snagu Direktive 2013/53/EU Direktiva 94/25/EZ, kako je dopunjena Direktivom 2003/44/EZ stavlja se izvan snage.
 • Izvanbrodski porivni strojevi s paljenjem iskrom s nazivnom snagom jednakom ili manjom od 15 kW, koji su u skladu sa stupnjem I. graničnih vrijednosti emisije ispušnih plinova i koje su proizvela mala i srednja poduzeća kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ mogu biti stavljeni na tržište ili pušteni u upotrebu najkasnije do 18. siječnja 2020. godine.

 • Direktiva 2013/53/EU se primjenjuje na sljedeće proizvode:

  1. Rekreacijska plovila i djelomično dovršena rekreacijska plovila.
  2. Osobna plovila na vodomlazni pogon i djelomično dovršena osobna plovila na vodomlazni pogon.
  3. Sastavne dijelove plovila, ako se odvojeno stavljaju na tržište Unije.
  4. Porivne strojeve koji su ugrađeni ili su posebno namijenjeni ugradnji na plovilo ili u njega.
  5. Porivne strojeve ugrađene na plovilo ili u njega koji podliježu značajnim preinakama motora.
  6. Plovila koja podliježu značajnim preinakama plovila.

 • Direktiva 2013/53/EU se ne primjenjuje na sljedeće proizvode:

  a) U pogledu temeljnih tehničkih zahtjeva (zahtjevi projektiranja i izgradnje) na:
  i. Plovila namijenjena isključivo za utrke, uključujući plovila za veslačke utrke i trening, koje je kao takve označio proizvođač.
  ii. Kanue i kajake, projektirane za pokretanje isključivo na ljudski pogon, gondole i pedaline.
  iii. Daske za jedrenje, projektirane isključivo za pokretanje na vjetreni pogon i za upravljanje od strane jedne ili više osoba koje stoje.
  iv. Daske za jahanje na valovima.
  v. Originalna povijesna plovila i pojedinačne replike projektirane prije 1950., građene pretežito od izvornih materijala i označene kao takve od strane proizvođača.
  vi. Eksperimentalna plovila, pod uvjetom da se ne stavljaju na tržište Unije.
  vii. Plovila građena za vlastite potrebe graditelja (samogradnje), pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na tržište Unije tijekom razdoblja od pet godina od puštanja plovila u upotrebu.
  viii. Plovila posebno namijenjena za uporabu s posadom i za komercijalni prijevoz putnika, bez obzira na broj putnika.
  Gornje pri tome ne dovodi u pitanje činjenicu da se isto plovilo također može upotrijebiti za iznajmljivanje ili sportsko i rekreacijsko osposobljavanje, a što ga ne isključuje iz područja primjene Direktive kada se stavlja na tržište Unije u rekreacijske svrhe.
  ix. Ronilice.
  x. Lebdjelice.
  xi. Hidrokrilna plovila.
  xii. Plovila na parni pogon s vanjskim izgaranjem koja se kao pogonskim gorivom koriste ugljenom, drvom, uljem ili plinom.
  xiii. Amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu.

  (b) U pogledu zahtjeva za emisiju ispušnih plinova na:
  i. porivne strojeve koji su ugrađeni ili su posebno namijenjeni ugradnji na sljedeće proizvode:
    - plovila namijenjena isključivo za utrke i koje je kao takve označio proizvođač;
    - eksperimentalna plovila, pod uvjetom da se ne stavljaju na tržište Unije;
    - plovila posebno namijenjena za uporabu s posadom i za komercijalni prijevoz putnika, bez obzira na broj putnika.
  Gornje pri tome ne dovodi u pitanje činjenicu da se isto plovilo također može upotrijebiti za iznajmljivanje ili sportsko i rekreacijsko osposobljavanje, a što ga ne isključuje iz područja primjene Direktive kada se stavlja na tržište Unije u rekreacijske svrhe;
    - ronilice;
    - lebdjelice;
    - hidrokrilna plovila;
    - amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu.
  ii. originalne i pojedinačne replike povijesnih porivnih strojeva izrađenih prema nacrtima prije 1950. koje nisu serijski proizvedene te su postavljene na plovilo navedeno u točki (a) podtočkama v. ili vii.;
  iii. porivne strojeve građene za vlastite potrebe graditelja, pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na tržište Unije tijekom razdoblja od pet godina od puštanja plovila u upotrebu.

  (c) U pogledu zahtjeva u vezi s emisijom buke na:
  i. sva plovila navedena u točki (b);
  ii. plovila građena za vlastite potrebe graditelja (samogradnje), pod uvjetom da se nakon toga ne stavljaju na tržište Unije tijekom razdoblja od pet godina od puštanja plovila u upotrebu.
Prijava