CRS

Certifikacija prema ISM i ISPS Kodeksu

HRB obavlja audite prema ISM Kodeksu sukladno odredbama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. – Upravljanje sigurnošću u ime Pomorske administracije Republike Hrvatske, te Vam može pomoći u razvoju i održavanju Vašeg sustava upravljanja sigurnošću sukladan ISM Kodeksu.

Dodatno gornjem kroz neovisnu procjenu i certifikaciju sigurnosne zaštite brodova hrvatske državne pripadnosti prema zahtjevima Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. – Sigurnosna zaštita broda čime Vam HRB može pomoći ispuniti zahtjeve ISPS Kodeksa. .

Prijava