CRS

Tehnička prihvatljivost

UTVRĐIVANJE TEHNIČKE PRIHVATLJIVOSTI BRODICA I JAHTI

Temeljem odredbi "Pomorskog zakonika" (N.N. 181/2004, s dopunama), "Pravilnika o brodicama i jahtama" (N.N. 27/2005, s dopunama), i "Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti" (N.N. 19/2016) za svaku brodicu ili jahtu mora se prije prvog upisa u očevidnik brodica ili upisnik jahti provesti postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti.

Postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za brodice provodi nadležna lučka kapetanija ili ispostava. Iznimno, u slučaju nepotpune ili nejasne tehničke dokumentacije lučka kapetanija ili ispostava može naputiti stranku ovlaštenoj organizaciji (Hrvatski registar brodova - HRB), da ona umjesto kapetanije ili ispostave provede rečeni postupak.

Postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za jahte (plovilo za sport i razonodu namijenjeno za dulji boravak na moru duljine trupa veće od 12 metara) provodi se sukladno čl. 39. Odluke o proglašenju izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (N.N. 61/2011). U slučaju da ovlaštena organizacija temeljem provedenog postupka utvrdi da je pojedina jahta tehnički prihvatljiva izdaje se pisana "Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti", s kojom stranka nastavlja postupak upisa u Upisnik jahti.
Uspješno provedeni postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti ne oslobađa stranku obveze obavljanja inicijalnog tehničkog pregleda plovila (osnovni pregled) u svrhu prvog izdavanja plovidbenih isprava.

TEHNIČKA PRIHVATLJIVOST I OSNOVNI PREGLED - JAHTE

1 Osnovni pregled je pregled postojeće jahte (jahta koja je u trenutku započinjanja osnovnog pregleda upisana u upisnik neke druge države) ili pregled nove jahte (jahta koja je u trenutku započinjanja osnovnog pregleda u postupku isporuke od strane proizvođača, odnosno graditelja) kojeg obavlja HRB.

NAPOMENA: Plovila duljine trupa od 2,5 do 24 metra za koje je bio proveden postupak ocjene sukladnosti prije 18. siječnja 2016. godine i koji su certificirani u skladu s Direktivom 94/25/EZ mogu biti stavljeni na tržište ili pušteni u upotrebu najkasnije do 18. siječnja 2017. godine.
Sva nova plovila duljine trupa od 2,5 do 24 metra koja se stavljaju na tržište ili puštaju u upotrebu na teritoriju RH nakon 18. siječnja 2017. moraju biti certificirana u skladu s Direktivom 2013/53/EU.

Jahte za osobne potrebe

2 Za jahte za osobne potrebe kao preduvjet započinjanja osnovnog pregleda potrebno je dostaviti sljedeće, s time da se dolje navedeni dokumenti smatraju dostatnim za utvrđivanje tehničke prihvatljivosti:

 1. Za postojeće jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku upisnog lista, plovidbene dozvole, ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta izdanog od zemlje članice EEA kao dokaz da je postojeća jahta bila stavljena na tržište i/ili uporabu unutar EEA; i/ili
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/ EZ, s dopunama, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ili
  EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, ukoliko se ista zahtijeva odgovarajućom Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili
  ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda.
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo; i/ili
  – presliku Dozvole za plovidbu brodice za jahte na koje se odnosi toč. 4), članka 1030., Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.
 2. Za nove jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ukoliko se ista zahtijeva s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili, ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda.
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo.
 3. Za nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra umjesto EU izjave o sukladnosti zahtijeva se dostava preslike Svjedodžbe o klasi izdane od strane priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine.

Nove i postojeće jahte duljine trupa do 24 metra koje ne udovoljavaju gornjim zahtjevima moraju ishodovati EU izjavu o sukladnosti prema provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti nakon gradnje i Izvještaj o provedenoj ocjeni sukladnosti nakon gradnje.

Nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra za koje ne postoji izdana Svjedodžba o klasi ne smatraju se tehnički prihvatljivima za upis u Upisnik jahti Republike Hrvatske.

Jahte za iznajmljivanje

3 Za jahte za iznajmljivanje kao preduvjet započinjanja osnovnog pregleda potrebno je dostaviti sljedeće, s time da se dolje navedeni dokumenti smatraju dostatnim za utvrđivanje tehničke prihvatljivosti:

 1. Za postojeće jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku upisnog lista i plovidbene dozvole izdane od pomorske uprave čiju je zastavu jahta do sada vijala, i
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ili
  EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, ukoliko se ista zahtijeva odgovarajućom Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili
  ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda. Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo; i/ili
  – presliku Dozvole za plovidbu brodice za jahte na koje se odnosi toč. 4), članka 1030., Pomorskog zakonika Republike Hrvatske.
 2. Za nove jahte duljine trupa do 24 metra:
  – presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU, te dodatno presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU, ukoliko se ista zahtijeva s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti, ili, ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G" presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda.
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo.
 3. Za nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra, kao i za jahte duljine trupa do 24 metra za koje ne postoji EU izjava o sukladnosti, zahtijeva se dostava preslike Svjedodžbe o klasi izdane od priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine.

Za nove i postojeće jahte duljine trupa preko 24 metra, osim Svjedodžbe o klasi zahtjeva se i dostava preslike ostalih svjedodžbi, kako su navedene u 7 dolje, u opsegu koliko je primjenjivo, a zavisno o bruto tonaži i području plovidbe.

Nove i postojeće jahte za koje ne postoji izdana EU izjava o sukladnosti ili Svjedodžba o klasi ne smatraju se tehnički prihvatljivima za upis u Upisnik jahti Republike Hrvatske.

Opseg pregleda prilikom obavljanja osnovnog pregleda

4 Za jahtu, bez obzira na duljinu trupa i njenu namjenu, a koja nije starija od pet godina i za koju je izdana Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti i prihvaćen zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda osnovni pregled će se obaviti u opsegu godišnjeg pregleda.

5 Za jahtu, bez obzira na duljinu trupa i njenu namjenu, a koja je starija od pet godina i za koju je izdana Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti i prihvaćen zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda osnovni pregled će se obaviti u opsegu obnovnog pregleda.

Za jahtu za iznajmljivanje, bez obzira na duljinu trupa, kao i za jahtu za osobne potrebe duljine trupa preko 24 metra, za koju postoji valjana Svjedodžba o klasi i za koju je izdana Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti i prihvaćen zahtjev za obavljanjem osnovnog pregleda, mogu se prihvatiti rezultati prethodno izvršenih pregleda temeljnih stavki od strane priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine (trup, podvodni dio trupa, mjerenje debljina, kormilo, vratilo brodskog vijka, strojni uređaj, električna oprema).

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti

6 Prije započinjanja osnovnog pregleda jahte, bez obzira na njenu namjenu, i za koju postoji izdana EU izjava o sukladnosti, potrebno je na uvid dostaviti presliku Priručnika za vlasnika za korištenje plovila.

7 Prije započinjanja osnovnog pregleda jahte duljine trupa preko 24 metra, odnosno jahte duljine trupa do 24 metra za koju postoji Svjedodžba o klasi (jahte za koju ne postoji izdana EU izjava o sukladnosti), bez obzira na namjenu jahte, potrebno je na uvid dostaviti preslike dolje navedenih isprava izdanih od pomorske uprave čiju je zastavu jahta do sada vijala (u opsegu koliko je primjenjivo zavisno o bruto tonaži i namjeni jahte):

 1. Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda, s pripadnim popisom podataka;
 2. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem, s pripadnim popisom podataka;
 3. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama;
 4. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja zraka, s pripadnim dodatkom;
 5. Međunarodna svjedodžba o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja;
 6. Međunarodna svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda;
 7. Međunarodna svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda, s pripadnim popisom podataka;
 8. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji, zajedno sa zapisom od dodjeli nadvođa (Record on Conditions of assignment of Load Lines);
 9. Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969).

Dodatno prije navedenom potrebno je na uvid dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. Opći plan.
 2. Glavno rebro.
 3. Razvoj vanjske oplate, gdje je primjenjivo.
 4. Uzdužni presjek s upisanim dimenzijama pojedinih elemenata strukture trupa i navedenim materijalom gradnje.
 5. Linije broda.
 6. Podaci o porivnim strojevima, reduktorima i spojkama.
 7. Jednopolna shema električne instalacije.
 8. Sheme cjevovoda kaljuže, balasta, goriva, rashladne morske i slatke vode, ulja za podmazivanje i ispušnih plinova.

Dodatno prije navedenom potrebno je na odobrenje dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Knjigu stabiliteta (uključujući i stanja korištenje jedara, gdje je primjenjivo). Ista mora biti izrađena sukladno IMO Rez. A.749(18), ili sukladno "Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova", Dio 4. – Stabilitet.
 2. Popis i raspored opreme za spašavanje i sredstava za gašenje požara. Isti mora biti izrađen sukladno ISO 17631:2002, ili sukladno "Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova", Dio 17. – Protupožarna zaštita, odnosno sukladno "Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova", Dio 18. – Sredstva za spašavanje.
 3. Popis i raspored pomagala za navigaciju i sredstava za signalizaciju.
 4. Popis radioopreme.
 5. Popis i podaci o opremi za sprečavanje onečišćenja uljem, smećem i sanitarnim otpadnim vodama.

TEHNIČKA PRIHVATLJIVOST I OSNOVNI PREGLED - BRODICE

1 Osnovni pregled obavlja se prije upisa brodice u očevidnik brodica Republike Hrvatske. Osnovni pregled brodice obavlja se na suhom i na vodi.

Osnovni pregled brodice obuhvaća provjeru:

 1. Konstrukcije, kvalitete izrade i stanja trupa.
 2. Plovnih svojstava brodice.
 3. Ispravnost rada porivnih i drugih uređaja.
 4. Kvalitete, količine i rasporeda opreme.

Nakon obavljenog pregleda i provjere brodice na način kako je gore propisano, lučka kapetanija ili ispostava dužna je sačiniti zapisnik o obavljenom pregledu i utvrđenom stanju na obrascu propisanom Pravilnikom o brodicama i jahtama.

NAPOMENA: Plovila duljine trupa od 2,5 do 24 metra za koje je bio proveden postupak ocjene sukladnosti prije 18. siječnja 2016. godine i koji su certificirani u skladu s Direktivom 94/25/EZ mogu biti stavljeni na tržište ili pušteni u upotrebu najkasnije do 18. siječnja 2017. godine.
Sva nova plovila duljine trupa od 2,5 do 24 metra koja se stavljaju na tržište ili puštaju u upotrebu na teritoriju RH nakon 18. siječnja 2017. moraju biti certificirana u skladu s Direktivom 2013/53/EU.
Gornje se odnosi i na osobna plovila na vodomlazni pogon.

2 Osnovnim pregledom neće se provjeravati konstrukcija, porivni uređaji i plovna svojstva brodice koja ima:

 1. Ispravu o gradnji brodice izdanu od HRB-a za brodicu građenu u Republici Hrvatskoj;
 2. Deklaraciju o sukladnosti izdanu od ovlaštenog tijela izvan Republike Hrvatske, za brodicu izgrađenu u stranoj zemlji;
 3. Presliku upisnog lista, plovidbene dozvole ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta izdanog od zemlje članice EEA i drugih država s kojima je EZ sklopila ugovor o međusobnom priznavanju proizvoda i ocjeni sukladnosti, kao dokaz o direktnom prijenosu postojeće brodice s tržišta neke od zemalja članica EEA na tržište Republike Hrvatske.

već će se isti isključivo ograničiti na utvrđivanje općeg stanja trupa, porivnih i drugih uređaja, te potpunosti opreme brodice kroz obavljanje fizičkog pregleda brodice.

Brodice za osobne potrebe

3 Prilikom osnovnog pregleda brodice za osobne potrebe potrebno je dostaviti sljedeće dokumente u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti:

 1. Presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/ EZ, s dopunama.
 2. Presliku Izvještaja o ispitivanju (ako je ocjena sukladnosti provedena sukladno modulu "A1"), ili
  presliku EU potvrde o ispitivanju tipa u skladu s Direktivom 2013/53/EU,
  ili EU potvrde o ispitivanju tipa u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, ukoliko se ista zahtijeva odgovarajućom Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti (ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu B, zajedno s modulima "C", "D", "E", ili "F"), ili
  presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda (ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G"). Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo, i/ili
 3. Presliku upisnog lista, plovidbene dozvole ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta izdanog od zemlje članice EEA i drugih država s kojima je EZ sklopila ugovor o međusobnom priznavanju proizvoda i ocjeni sukladnosti, kao dokaz o direktnom prijenosu postojeće brodice s tržišta neke od zemalja članica EEA na tržište Republike Hrvatske.

Brodice za osobne potrebe koje prilikom osnovnog pregleda ne udovoljavaju gore navedenim zahtjevima moraju ishodovati EU izjavu o sukladnosti prema provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti nakon gradnje i Izvještaj o provedenoj ocjeni sukladnosti nakon gradnje.

Brodice za gospodarske namjene

4 Prilikom osnovnog pregleda brodice za gospodarske namjene potrebno je dostaviti sljedeće dokumente u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti:

 1. Presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/ EZ, s dopunama.
 2. Presliku Izvještaja o ispitivanju (ako je ocjena sukladnosti provedena sukladno modulu "A1"), ili
  presliku EU potvrde o ispitivanju tipa u skladu s Direktivom 2013/53/EU ili EU potvrde o ispitivanju tipa u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama, ukoliko se isto zahtijeva odgovarajućom Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti (ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu B, zajedno s modulima "C", "D", "E", ili "F"), ili
  presliku Potvrde o sukladnosti na temelju provjere pojedinačnog proizvoda (ako je ocjena sukladnosti provedena prema modulu "G").
  Dodatno je potrebno dostaviti i EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja, te Izvještaj o ispitivanju buke, ako je primjenjivo.
 3. Za ostale brodice namijenjene za gospodarske namjene (putničke brodice, ribarske brodice, brodice za prijevoz tereta, javne brodice i sl.) – presliku gore zahtijevanih dokumenata, ili presliku potvrde o udovoljavanju pravilima priznate organizacije sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine, ili pisani dokaz (potvrdu) o udovoljavanju pravilima priznate pomorske uprave, te presliku plovidbene dozvole, upisnog lista ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta.

5 Brodice za gospodarske namjene koje ne udovoljavaju gore navedenim zahtjevima moraju ishodovati EU izjavu o sukladnosti prema provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti nakon gradnje i Izvještaj o provedenoj ocjeni sukladnosti nakon gradnje.

6 Za brodice za prijevoz putnika, brodice za prijevoz tereta, radne brodice ili javne brodice potrebno je dokazati njihovu usklađenost sa zahtjevima Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti, prilog 2., pog. 6. Ovu provjeru vrši HRB prije prvog upisa brodice.

Prijava