Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/2013, 85/2015 i 69/2022).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Obveznici pružanja informacija su tijela javne vlasti iz članka 5. točke 2. Zakona, a obuhvaćaju državnu upravu i državna tijela, lokalnu samoupravu, javne ustanove i druga tijela s javnim ovlastima, pravne osobe čiji je osnivač država ili jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili lokalnih jedinica kao i pravne osobe koje temeljem posebnog zakona pretežito ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna odnosno iz javnih sredstava. Popis tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj vodi Povjerenik za informiranje. Taj je popis javno dostupan na poveznici http://tjv.pristupinfo.hr.

Ukoliko želite doći do informacije koja Vam je potrebna, svoje pravo možete ostvariti na sljedeći način:

 • Provjerite je li informacija već javno objavljena na Internet stranici tijela javne vlasti koje prema svom djelokrugu posjeduje informaciju
 • Ako informacija nije javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti http://tjv.pristupinfo.hr i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju.
 • Zahtjev za pristup informacijama možete uputiti pisanim ili usmenim putem.
 • Ukoliko Vaš zahtjev bude odbijen ili odbačen ili tijelo javne vlasti ne odluči o Vašem zahtjevu u zakonom propisanom roku, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje putem prvostupanjskog tijela odnosno neposredno Povjereniku (šutnja uprave).
 • Protiv odluke Povjerenika za informiranje možete podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu, kao i u slučaju kada Povjerenik za informiranje ne riješi žalbu u zakonskom roku.

Ako se radi o informacijama koje po Zakonu moraju biti objavljene (članak 10., 11. i 12.), a tijela javne vlasti ih nisu objavile, korisnik može podnijeti i predstavku Povjereniku za informiranje.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji: ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, ILI ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa.

O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Hrvatski registar brodova

Dodatno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, prilikom objavljivanja informacija Hrvatski registar brodova dužan je uzeti u obzir i dolje navedene posebne propise:

Informacije kojima raspolaže Hrvatski registar brodova i njihova dostupnost

Za detaljni prikaz informacija kojima raspolaže Hrvatski registar brodova i njihovu dostupnost vidjeti OVDJE

Naknada za pristup informacijama koju može zahtijevati Hrvatski registar brodova neće biti veća od propisane u Kriteriju za visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/2014 i 15/2014)

Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci

Za ponovnu uporabu informacija kojima raspolaže Hrvatski registar brodova vidjeti poveznicu Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci

Službenik za informiranje

Odlukom Ravnatelja Hrvatskog registra brodova, sukladno čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama službenik za informiranje je:
Andro Vidjak, dipl. ing., Pomoćnik ravnatelja

Zahtjev za pristup informacijama može biti upućen službeniku za informiranje pisanim ili usmenim putem koristeći slijedeće kontakte:
- Hrvatski registar brodova, Marasovića 67, 21000 Split
- E-mail: andro.vidjak@crs.hr
- fax: 021 358 159
- tel: 021 408 114

HRB preporučuje da:

 • zahtjev za pristup informacijama, ili
 • zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, ili
 • zahtjev za ponovnu uporabu informacija, ili
 • žalba protiv rješenja, ili
 • žalba šutnja uprave

bude dostavljeni prema obrascima raspoloživim na mrežnoj stranici Povjerenika za informiranje - Upute, smjernice, obrasci

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće 2022.
Izvješće 2021.
Izvješće 2020.
Izvješće 2019.
Izvješće 2018.
Izvješće 2017.