Opći uvjeti poslovanja

Status

HRB je neovisna, neprofitna, prema općem dobru usmjerena javna ustanova koja obavlja:

  1. klasifikaciju brodova;
  2. statutarnu certifikaciju brodova u ime nacionalnih pomorskih uprava (Administracija);
  3. statutarnu certifikaciju plovila za razonodu;
  4. certifikaciju materijala i proizvoda;
  5. ocjenu sukladnosti pomorske opreme;
  6. ocjenu sukladnosti plovila za razonodu;
  7. potvrđivanje / upis sustava za upravljanje kvalitetom.

Sadašnji status HRB-a određen je Zakonom o Hrvatskom registru brodova (NARODNE NOVINE br. 81/1996, 76/2013 i 62/2020) i Statutom HRB-a.

HRB je priznata organizacija Republike Hrvatske za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova u međunarodnoj plovidbi.

HRB je priznata organizacija Republike Hrvatske za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova i objekata u nacionalnoj plovidbi.

HRB je klasifikacijsko društvo, član Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (IACS) od svibnja 2011. godine. Od travnja 1973. godine do siječnja 2004. godine, kada je IACS općenito ukinuo status pridruženih članova, HRB je bio pridruženi člana IACS-a.

HRB je priznato klasifikacijsko društvo (RO) sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova.

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti za plovila za sport i razonodu prema Direktivi 2013/53/EU.

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti za pomorsku opremu prema Direktivi 2014/90/EU.

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti tlačne opreme prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti za jednostavne tlačne posude prema Direktivi 2014/29/EU (SPVD).

HRB je akreditirani verifikator sukladno Uredbi (EC) 765/2008 za provođenje aktivnosti verifikacije prema Uredbi (EC) Europskog Parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ.

HRB je klasifikacijsko društvo preporučeno od UNECE-a (Europski gospodarstveni odbor Ujedinjenih naroda) za priznanje od Zemalja potpisnica Europskog ugovora o međunarodnom prijevozu opasnih tvari na unutarnjim vodnim putovima (ADN).

HRB je certificiran od strane British Standards Institution (BSI) čime se potvrđuje da sustav kvalitete HRB-a udovoljava zahtjevima norme BS EN 9001:2015 u svezi klasifikacije, statutarne certifikacije, statutarne certifikacije pomorske opreme i plovila za razonodu.

HRB posjeduje BSI Annual Statement of Compliance čime se potvrđuje da sustav kvalitete HRB-a udovoljava zahtjevima za certifikaciju sustava kvalitete IACS-a (IACS Quality System Certification Scheme).

Misija

Osnovni zadatak (misija) HRB-a, na polju klasifikacije i statutarne certifikacije, jest promicati najviše međunarodno prihvaćene norme u svezi sigurnosti i zaštite života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putovima, kao i zaštite okoliša mora i unutarnjih plovnih putova.

Odgovornost

HRB nije, niti može biti smatran kao osiguratelj, tehnički savjetnik, brodoprojektant, brodograditelj, brodovlasnik ili brodar, i ne preuzima obveze, niti može biti izložen obvezama ili odgovornostima koje su svojstvene takvim položajima. Unatoč tome iskustvo HRB-a omogućuje da udovolji zahtjevima koji se tiču pitanja koja nisu pokrivena njegovim Pravilima, preporukama, smjernicama, ispravama ili drugim pismenima.

Praksa i postupak HRB-a se odabire u isključivoj i apsolutnoj diskreciji HRB-a i temelji se na iskustvu i znanju u skladu s općenito prihvaćenim profesionalnim normativima u odgovarajućim područjima klasifikacijskih ustanova.

Ništa što je ovdje sadržano, ili u bilo kojoj obavijesti, izvješću, svjedodžbi ili sličnoj ispravi izdanoj od HRB-a ili u okviru obavljanja usluga HRB-a neće se smatrati da oslobađa bilo kojeg projektanta, brodoprojektanta ili strojara, brodograditelja, ili proizvođača, brodogradilišta, prodavatelja, opskrbljivača, ugovaratelja ili podugovaratelja, brodopopravljača ili brodovlasnika, poduzetnika, brodara ili bilo koju osobu ili pravnog subjekta njihovih jamstava ili drugih ugovornih obveza ili odgovornosti, izričito utanačenih ili izvedenih, ili od bilo kojeg nemarnog čina, grješke ili propusta bilo koje prirode, niti može poslužiti da nastane pravo, zahtjev ili korist za bilo koju treću stranku.

HRB će uložiti dužnu pažnju u izboru i imenovanju njegovih vještaka i cjelokupnog osoblja, kojih djelatnost i rad su angažirani i uposleni sa svrhom izvršenja njegovih usluga.

Ako bilo koja osoba ili pravni subjekt iskoristi usluge HRB-a i uslijed toga pretrpi gubitak, štetu ili trošak i koji se pripisuje ili se dokaže da je prouzročen bilo kojim nemarnim činom, propustom ili greškom počinjenom od strane vještaka, službenika, agenata, imenovanih djelatnika, poslovođa ili direktora HRB-a, ili koji se smatraju da nastupaju u ime i za račun HRB-a, ili ako se dade uslijed nemara bilo kakva netočnost ili savjet ili izvještaj od HRB-a ili u ime i za račun HRB-a, odgovornost HRB-a je ograničena prema bilo kojem neposrednom ili posrednom odštetnom zahtjevu na iznos koji ne prelazi pet puta pristojbu koja je naplaćena ili koja se duguje HRB-u u odnosu na odnosnu uslugu.

Ako se pristojba odnosi na ukupnost usluga, iznos pristojbi bit će razlučen za svrhe obračunavanja najvećeg iznosa odštete ograničene odgovornosti, kako je to utvrđeno prethodnim stavom, u skladu s procijenjenim vremenom utrošenim za obavljanje svake pojedine usluge.

Bilo kakva odgovornost za posljedične štete je izričito isključena.

Ovi opći uvjeti su sastavljeni i tumačiti će se u skladu s engleskim pravom.

Bilo kakav spor koji može nastati u svezi s uslugama koje pruži HRB mora biti podnesen na rješavanje stalnom izabranom sudu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, Republika Hrvatska.